Comment ( 1 )

  • நன்றி ஐயா..

    ஐயா குடல் இறக்கம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இந்த யோகா செய்யலாமா

    பதிலுக்காக காத்திருக்கிறேன்.

Give a Reply

%d bloggers like this: